Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm đợt tháng 10 năm 2020

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...