VĂN BẢN

DANH MỤC VĂN BẢN

 
Stt Tên văn bản Đơn vị ban hành Đính kèm văn bản
1 Quy trình đăng ký học lại vag thi lại TT ĐT – BD Xem văn bản
2 Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ Trường ĐHKTCNCT Xem văn bản
3 Quyết định số 1184/QĐ-ĐHCT ngày 05/6/2020 Ban hành quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo trình độ đại học hệ Vừa làm vừa học và hệ Đào tạo từ xa.  Trường Đại học Cần Thơ  Xem văn bản
4 Quyết định số 5074/QĐ-ĐHCT ngày 27/12/2017 Ban hành Quy chế đào tạo hệ Vừa làm vừa học trình độ đại học Trường Đại học Cần Thơ Xem văn bản
5 Quyết định số 267/QĐ-ĐHĐT ngày 26/02/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo hệ Vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-ĐHĐT ngày 05/3/2018 của Trường Đại học Đồng Tháp Trường Đại học Đồng Tháp Xem văn bản
6 Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp – hệ không chính quy Trường Đại học Đồng Tháp Xem văn bản
7 Văn bản Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày Luận văn tốt nghiệp và Tiểu luận tốt nghiệp Cử nhân Luật Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ Xem văn bản

9/2020