Nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

                                                                                                              

Giám đốc Thạc sĩ Nguyễn Đăng Khoa

Điện thoại: 0917.273.266 hoặc 0907.240.338

Email: ndkhoa@ctuet.edu.vn

—————————————————————————————————————-

Phó Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Trung Trực

Điện thoại: 0919.484.939

Email: nttruc@ctuet.edu.vn

—————————————————————————————————————-

Kỹ sư: Kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung

Điện thoại: 0909.237.789

Email: dthnhung@ctuet.edu.vn

—————————————————————————————————————-

Chuyên viên: Cử  nhân Nguyễn Hoàng Thúy Quỳnh

Điện thoại: 0908.586.348

Email: nhtquynh@ctuet.edu.vn