LỊCH HỌC

LỊCH HỌC CÁC LỚP LIÊN KẾT
HỌC KỲ 2 (2022 – 2023) 

 

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Luật

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Ngoại ngữ

          – Lịch học các lớp thuộc Khoa Kinh tế

          – Lịch học lớp Kỹ thuật xây dựng

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

LỊCH HỌC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG
Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023
             
STT Môn học Ngày học Thứ Tiết Giảng viên Phòng
   Lớp: CT2120Q1 – Kế toán – VB2 -2021
1 Kế toán tài chính 2 – LT(45) 25/03/2023 7 1 → 5 Đàm Thị Phong Ba C303
3 Kế toán tài chính 2 – LT(45) 25/03/2023 7 6 → 10 Đàm Thị Phong Ba C203
2 Kế toán tài chính 2 – LT(45) 26/03/2023 8 1 → 10 Đàm Thị Phong Ba C203
   Lớp: CT2020N1 – Kế toán 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Thuế – LT(45) 25/03/2023 7 1 → 10 Nguyễn Thị Kim Phượng C402
2 Thuế – LT(45) 26/03/2023 8 1 → 10 Nguyễn Thị Kim Phượng C402
   Lớp: CT2232Q1 – Luật – VB2-2022
1 Luật môi trường – LT(45) 25/03/2023 7 1 → 10 Kim Oanh Na C401
2 Luật môi trường – LT(45) 26/03/2023 8 1 → 10 Kim Oanh Na C401
   Lớp: CT2032N1 – Luật 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Pháp luật thương mại 2 – LT(30) 25/03/2023 7 1 → 10 Phạm Mai Phương C302
2 Pháp luật thương mại 2 – LT(30) 26/03/2023 8 1 → 10 Phạm Mai Phương C302
   Lớp: CT22V1Q1 – Ngôn ngữ Anh – VB2-2022
1 Đọc – Viết B2.1 – TH(60) 25/03/2023 7 1 → 10 Phan Thị Tuyết Vân C505
2 Đọc – Viết B2.1 – TH(60) 26/03/2023 8 1 → 10 Phan Thị Tuyết Vân C505
   Lớp: CT21V1Q1 – Ngôn ngữ Anh-VB2-CT2021-(đợt 1)
1 Đọc – Viết C1.1 – TH(45) 25/03/2023 7 1 → 10 Nguyễn Thị Việt Anh C405
2 Đọc – Viết C1.1 – TH(45) 26/03/2023 8 1 → 10 Nguyễn Thị Việt Anh C405
   Lớp: CT2222N1 – Quản trị kinh doanh – 2022 (Cuối tuần)
1 Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 – LT(75) 25/03/2023 7 1 → 10 Vũ Văn Thắng C208
2 Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 – LT(75) 26/03/2023 8 1 → 10 Vũ Văn Thắng C208
   Lớp: CT2022N1 – Quản trị kinh doanh 2020 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh – LT(30) 25/03/2023 7 1 → 10 Nguyễn Xuân Hương C301
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh – LT(30) 26/03/2023 8 1 → 10 Nguyễn Xuân Hương C301
   Lớp: CT2122Q1 – Quản trị kinh doanh-VB2-CT2021 -(đợt 1)
1 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh – LT(45) 26/03/2023 8 1 → 10 Nguyễn Phạm Thanh Nam C103
   Lớp: KN22D01-CT – Kỹ thuật Cấp thoát nước -2022
1 Cơ lý thuyết – LT(30) 25/03/2023 7 1 → 10 Đặng Thị Thu Hà Online
2 Cơ lý thuyết – LT(30) 26/03/2023 8 1 → 10 Đặng Thị Thu Hà Online
             
Buổi sáng: từ 7h – 10h30 (tiết 1 – 5)       Cần Thơ, ngày 20 tháng 03 năm 2023
Buổi chiều: từ 13h30 – 16h30 (tiết 6 – 9)   Giáo vụ Khoa
Buổi tối: từ 18h15 – 21h (tiết 10 – 12)