Giới thiệu

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

             Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng và Chuyển giao Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-ĐHKTCN ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Do nhu cầu công tác của Trường ngày 12 tháng 10 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 478/QĐ-ĐHKTCN đổi tên Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng và Chuyển giao Công nghệ thành Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. 

            1. Chức năng:

            Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng do Hiệu trưởng quyết định thành lập, có chức năng tham mưu và thực hiện liên kết đào tạo với các trường đại học trong và ngoài nước, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ phục vụ các đối tượng có nhu cầu. 

           2. Nhiệm vụ:

           – Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược liên kết, phối hợp đào tạo của Trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

           – Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường trong cộng đồng các trường đại học, cao đẳng;

          – Tham mưu, đề xuất các trình độ và loại hình đào tạo, bồi dưỡng, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo;

          – Xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện trong liên kết đào tạo đại học, đại học văn bằng 2, liên thông từ cao đẳng, trung cấp lên đại học, hợp tác mở các lớp sau đại học trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Trường;

          – Tổ chức và thực hiện mở các lớp đào tạo tại địa phương theo nhu cầu xã hội;

          – Mở các lớp hệ thống kiến thức hệ vừa làm vừa học, đào tạo ngắn hạn, chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ;

          – Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí xây dựng kế hoạch thi, chấm thi và quản lý bài thi học kỳ của sinh viên các lớp;

          – Phối hợp với các đơn vị (các bộ môn, các cơ quan, các trường đại học, các sở, ban ngành…), xác định nhu cầu và khả năng cung cấp các dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ;

          – Phối hợp với các đơn vị thực hiện chuyển giao và phổ biến kết quả các đề tài, dự án đã được Hội đồng Khoa học công nghệ của thành phố Cần Thơ, Hội đồng Khoa học và đào tạo của Trường nghiệm thu và cho phép nhân rộng trong toàn xã hội;

          – Xây dựng các quy trình, thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho giảng viên của Trường hoàn tất các thủ tục đăng ký, chứng nhận phát minh, sáng chế theo quy định; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường; chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ thành các sản phẩm có thể bán được trên thị trường;

         – Tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ các tổ chức, cá nhân ngoài Trường vào phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản lý của Trường. Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng hệ thống mô phỏng cho sinh viên thực tập; đưa chuẩn tuyển dụng vào trong đào tạo để đào tạo theo địa chỉ, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn và có việc làm ngay;

        – Thực hiện các báo cáo, tổng hợp định kỳ theo quy định hoặc khi Hiệu trưởng yêu cầu;

       – Thực hiện các công việc khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công.