LỊCH HỌC

Kế hoạch học tập hệ VLVH, học kỳ 1 năm học 2020-2021 (dự kiến)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

LỊCH HỌC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG
Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020
               
STT Môn học Nhóm Ngày học Thứ Tiết Giảng viên Phòng
   Lớp: CT1732M1 – Luật 2017
1 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng – LT(30)   29/10/2020 5 1 → 10 Phan Trung Hiền C107
2 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng – LT(30)   30/10/2020 6 1 → 10 Phan Trung Hiền C107
3 Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng – LT(30)   31/10/2020 7 1 → 10 Phan Trung Hiền C505
   Lớp: CT1920Q1 – Kế toán 2019 – VB2 – Cuối tuần
1 Ứng dụng phần mềm trong kế toán – LT(45)   31/10/2020 7 1 → 10 Lê Tín C109
2 Ứng dụng phần mềm trong kế toán – LT(45)   01/11/2020 8 1 → 10 Lê Tín C109
   Lớp: CT1732N1 – Luật 2017 (Cuối tuần)
1 Pháp luật về sở hữu trí tuệ – LT(12)   31/10/2020 7 1 → 10 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền C405
2 Pháp luật về sở hữu trí tuệ – LT(12)   01/11/2020 8 1 → 10 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền C405
   Lớp: CT1832N1 – Luật 2018 – Cuối Tuần
1 Luật môi trường – LT(30)   31/10/2020 7 1 → 10 Võ Hoàng Yến C406
2 Luật Tố tụng dân sự 1 – LT(30)   01/11/2020 8 1 → 10 Thân Thị Ngọc Bích C202
   Lớp: CT1932Q1 – Luật 2019 – VB2 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Luật Tố tụng dân sự 1 – LT(30)   31/10/2020 7 1 → 10 Trần Khắc Qui C503
2 Luật hình sự 3 – LT(30)   01/11/2020 8 1 → 10 Nguyễn Thu Hương C301
   Lớp: CT19V1Q2 – Ngôn Ngữ Anh 2019 – VB2 – Cuối tuần (Đợt 3)
1 Giao tiếp đa văn hóa – LT(30)   31/10/2020 7 1 → 10 Lưu Bích Ngọc C506
2 Giao tiếp đa văn hóa – LT(30)   01/11/2020 8 1 → 10 Lưu Bích Ngọc C506
   Lớp: CT1922N1 – Quản trị kinh doanh 2019 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 3)
1 Kinh tế vi mô 1 – LT(45)   31/10/2020 7 1 → 10 Nguyễn Tuấn Kiệt C107
2 Kinh tế vi mô 1 – LT(45)   01/11/2020 8 1 → 10 Nguyễn Tuấn Kiệt C107
   Lớp: CT1832Q1 – Luật 2018 – VB2 – Cuối Tuần
1 Luật thương mại quốc tế – LT(30)   01/11/2020 8 1 → 10 Bùi Thị Mỹ Hương C401
   Lớp: CT1722N1 – Quản trị kinh doanh 2017 (Cuối tuần)
1 Quản trị nguồn nhân lực – LT(45)   01/11/2020 8 1 → 10 Ngô Mỹ Trân C503
               
Buổi sáng: từ 7h – 10h30 (tiết 1 – 5)         Cần Thơ, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Buổi chiều: từ 13h30 – 16h30 (tiết 6 – 9) Trưởng Khoa Giáo vụ Khoa
Buổi tối: từ 18h15 – 21h (tiết 10 – 12)            

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 

LỊCH HỌC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG
Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020
               
STT Môn học Nhóm Ngày học Thứ Tiết Giảng viên Phòng
   Lớp: CT1732M1 – Luật 2017
1 Phương pháp nghiên cứu KH – Luật – LT(30)   22/10/2020 5 1 → 10 Phan Trung Hiền C505
2 Phương pháp nghiên cứu KH – Luật – LT(30)   23/10/2020 6 1 → 10 Phan Trung Hiền C505
3 Phương pháp nghiên cứu KH – Luật – LT(30)   24/10/2020 7 1 → 10 Phan Trung Hiền C505
   Lớp: CT1920Q1 – Kế toán 2019 – VB2 – Cuối tuần
1 Ứng dụng phần mềm trong kế toán – LT(45)   24/10/2020 7 1 → 10 Lê Tín C503
2 Ứng dụng phần mềm trong kế toán – LT(45)   25/10/2020 8 1 → 10 Lê Tín C203
   Lớp: CT1832N1 – Luật 2018 – Cuối Tuần
1 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính – LT(30)   24/10/2020 7 1 → 10 Diệp Thành Nguyên C406
2 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính – LT(30)   25/10/2020 8 1 → 10 Diệp Thành Nguyên C406
   Lớp: CT1832Q1 – Luật 2018 – VB2 – Cuối Tuần
1 Luật thương mại quốc tế – LT(30)   24/10/2020 7 1 → 10 Bùi Thị Mỹ Hương C405
2 Luật thương mại quốc tế – LT(30)   25/10/2020 8 1 → 10 Bùi Thị Mỹ Hương C405
   Lớp: CT1932Q1 – Luật 2019 – VB2 – Cuối tuần (Đợt 2)
1 Pháp luật thương mại 2 – LT(30)   24/10/2020 7 1 → 10 Phạm Mai Phương C107
2 Luật hình sự 3 – LT(30)   25/10/2020 8 1 → 10 Nguyễn Thu Hương C301
   Lớp: CT19V1Q1 – Ngôn Ngữ Anh 2019 – VB2 – Cuối tuần
1 Dịch thuật đại cương – LT(30)   24/10/2020 7 1 → 10 Huỳnh Trung Tín C109
2 Dịch thuật đại cương – LT(30)   25/10/2020 8 1 → 10 Huỳnh Trung Tín C205
   Lớp: CT1722N1 – Quản trị kinh doanh 2017 (Cuối tuần)
1 Quản trị nguồn nhân lực – LT(45)   24/10/2020 7 1 → 10 Ngô Mỹ Trân C503
2 Quản trị nguồn nhân lực – LT(45)   25/10/2020 8 1 → 10 Ngô Mỹ Trân C503
   Lớp: CT1922N1 – Quản trị kinh doanh 2019 – VB1 – Cuối tuần (Đợt 3)
1 Kinh tế vi mô 1 – LT(45)   24/10/2020 7 1 → 10 Nguyễn Tuấn Kiệt C108
2 Kinh tế vi mô 1 – LT(45)   25/10/2020 8 1 → 10 Nguyễn Tuấn Kiệt C108
   Lớp: CT1732N1 – Luật 2017 (Cuối tuần)
1 Công pháp quốc tế – LT(45)   25/10/2020 8 1 → 10 Nguyễn Tống Ngọc Như C202
               
Buổi sáng: từ 7h – 10h30 (tiết 1 – 5)         Cần Thơ, ngày 17 tháng 10 năm 2020
Buổi chiều: từ 13h30 – 16h30 (tiết 6 – 9) Trưởng Khoa Giáo vụ Khoa
Buổi tối: từ 18h15 – 21h (tiết 10 – 12)